โครงการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตร ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต (Digital Literacy)

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

เครื่องมือจัดการ Googlesite

สร้างเว็บไซต์

ข้อความวิ่ง

link เครื่องมือ

สถิติผู้เข้าชม

สร้างปุ่มสวยงาม

เพิ่ม Facebook Fanpage

การใส่ภาพพื้นหลัง

ทำ SEO ค้นเว็บ

ทำแบบทดสอบ

ระบบส่งงาน

สมัครโดเมนฟรี

กำหนดค่าโดเมน


สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ดู Pro