โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ จัดอบรมครูหลักสูตรทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน์

ผลงานผู้เข้ารับอบรม
ภาพเพิ่มเติม>>

เปิดบ้านวิชาการ ปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ปีการศีกษา 2563

วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ได้จัดกิจกรรมปิดบ้านวิชาการ ปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ปีการศีกษา 2563
ภาพเพิ่มเติม>>

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานผจญภัยให้กับลูกเสือเนตรนารีสามัญและลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ภาพเพิ่มเติม>>

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ ร่วมกันปลูกผัก เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การเพาะปลูกการเกษตร มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ภาพเพิ่มเติม>>

ภักดีเกมส์

วันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอภักดีชุมพลเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่โรงเรียนในอำเภอภักดีชุมพล เพิ่มทักษะการเล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภาพเพิ่มเติม>>

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 บุคลากรโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน

วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย เพิ่มทักษะการเล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภาพเพิ่มเติม>>