• ประกาศโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ แจ้งหยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 5-8 ม.ค.64 เนื่องจากสถานการณ์โรค

โควิด19 ระบาด และเปิดเรียนปกติในวันที่ 11 ม.ค.64