นางปัทมา พุทธแสน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพิพัฒน์ ตะภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุวสันต์ แทนคร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัฒนา แทนคร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิตรา นาคมูล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรอนงค์ สูงชัยภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายทนงศักดิ์ จันสีมะณี

ครูชำนาญการ

นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณทวี

ครูชำนาญการ

นางสุภาวะดี รัตนสงคราม

ครู

นางสาวอุบลศรี กุชโร

ครู

นางสาวเธียรธิติ ธรรมพงษ์

ครู

นายดิลกภพ ภูครองตาพิลา

ครู

นางสาวสุพัตรา กิติผัด

ครู

นายรุ่งอรุณ ห่อไธสง

ครู

นายจักรกฤษ ถนอมขวัญ

ครู

นางสาวญาณิศา นราพงษ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรี นันทะพันธ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิไลรัตน์ จงนบกลาง

ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาณัฐ ลาภบุญ

พนักงานราชการ

นายศิวาริน ดวงมณี

ครูอัตราจ้าง

นายสมบูรณ์ พานนนท์

ครูพี่เลี้ยง

นายสิทธิกร เนาว์โนนทอง

ธุรการโรงเรียน

นางสาวปัทมา ฟรอมชัยภูมิ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวเสาวณี ปลื้มสุด

ครูอัตราจ้าง