โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

ที่ตั้ง เลขที่223 หมู่ 2 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36260


โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2516 โดยชาวบ้านแหลมทองร่วมกันตั้งชื่อและบริจาคที่ดินให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียน และเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน โดยมี นายเขียน ชนะพาล เป็นครูใหญ่คนแรก โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 แปลง รวม 22 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา แปลงที่ 1 เป็นที่ตั้งอาคารเรียน 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ และอาคารประกอบการ แปลงที่ 2 ใช้ประโยชน์ในการจัดทำแปลงสาธิต โครงการไร่นาสวนผสมและอื่นๆ

หมู่บ้านในเขตบริการ 9 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านแหลมทอง

หมู่ที่ 2 บ้านถ้ำแก้ว

หมู่ที่ 3 บ้านซับเจริญ

หมู่ที่ 4 บ้านหินเหิบ

หมู่ที่ 5 บ้านสามแยกดงสวรรค์

หมู่ที่ 6 บ้านวังตะกู

หมู่ที่ 7 บ้านโนนผักหวาน

หมู่ที่ 8 บ้านซับไทรทอง

หมู่ที่ 9 บ้านซับภูทอง

ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดัับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. ระดับก่อนประถมศึกษา

อนุบาล 2

อนุบาล 3

2.ระดับประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3


อาคารเรียนทั้งหมด 5 หลัง

- อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนเตี้ย จำนวน 1 หลัง

- อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 หลัง

อาคารประกอบการ

- บ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง

- ส้วม แบบ สปช.601/26 จำนวน 5 หลัง 14 ที่นั่ง

- ส้วม แบบสพฐ.4 จำนวน 2 หลัง 8 ที่นั่ง

- สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 สนาม

สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม

สนามตะกร้อ จำนวน 1 สนาม

สนามวอลเล่ย์บอล จำนวน 1 สนาม

อาคารเอนกประสงค์แบบสปช. 201 จำนวน 1 หลัง

อาคารเอนกประสงค์แบบสปช. 203/26 จำนวน 1 หลัง

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 400 เมตร

- รั้วคอนกรีตแบบทึบชนิด 9 ก้อน จำนวน 400 เมตร

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1036100715

รหัส Smis 8 หลัก : 36010262

รหัส Obec 6 หลัก : 100715

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แหลมทองผดุงวิทย์

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : lhamthongphadungwit

ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ลำน้ำเจียง

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 112 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กม.